top of page
pharmacy illustration

ביטוח בריאות

סוגי הביטוח השונים הקיימים כוללים:
ביטוח לכיסוי מקיף של תרופות והשתלות: כיסוי ביטוח בריאות המעניק מענה לקטסטרופות רפואיות במחיר שווה לכל נפש. כיסוי לתרופות מאריכות / מצילות חיים להן נזקק המבוטח ושאינם כלולים בסל הבריאות או שאינן מכוסות במסגרת סל הבריאות בשל "התוויה".כיסוי לצורך בהשתלות לב, לב-ריאה, ריאה, כבד, כליה, לבלב, מח עצם, מעי, כיסוי להשתלת שחלות. כיסוי בסיסי מסוג זה הינו מהעיקריים בנושא דאגה לחוסן הבריאותי של המבוטח ובני משפחתו במקרה של חלילה קטסטרופות רפואיות.
בעת עריכת ביטוח מסוג זה יילקחו בחשבון מספר פרמטרים עיקריים כדוגמת: גיל כניסה-הצטרפות, מצב בריאותי עדכני ועוד.

ביטוח לכיסוי מקיף של תרופות,השתלות וניתוחים בארץ ובחו"ל: כיסוי ביטוח בריאות המעניק מענה רחב ומקיף לקטסטרופות רפואיות: ניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל - הכיסוי כולל בין היתר שכר מנתח ורופא מרדים, חדר ניתוח, ייעוץ פרטי לפני הניתוח, בדיקה פתולוגית, הסעה באמבולנס או הטסה רפואית (על פי צורך רפואי), תמיכה ועזרה למלווים בעת ניתוח בחו"ל ועוד. כיסוי לתרופות מאריכות / מצילות חיים להן נזקק המבוטח ושאינם כלולים בסל הבריאות או שאינן מכוסות במסגרת סל הבריאות בשל "התוויה". כיסוי לצורך בהשתלות לב, לב-ריאה, ריאה, כבד, כליה, לבלב, מח עצם, מעי, כיסוי להשתלת שחלות. כיסוי רחב מסוג זה הינו מהחשובים ביותר בנושא דאגה לחוסן הבריאותי של המבוטח ובני משפחתו במקרה של חלילה הצורך במענה רפואי מקיף.

 

ביטוח בעת גילוי מחלה קשה: כיסוי ביטוח המעניק פיצוי כספי חד פעמי בעת גילוי מחלה קשה מתוך רשימה של מחלות שונות. תוכנית ביטוח זו מסייעת להתמודדות עם המצב הבריאותי ועם ההוצאות הכרוכות בטיפול במחלה. כיסוי רחב מסוג זה הינו מהעיקריים בנושא דאגה לחוסן הכלכלי והבריאותי של המבוטח ובני משפחתו במקרה של חלילה גילוי מחלה קשה.

bottom of page