top of page
life insurance iilustration

ביטוח חיים ותאונות אישיות

סוגי הביטוח השונים הקיימים כוללים:

ביטוח חיים: כיסוי ביטוח למקרה מוות מעניק הגנה כספית לפייה ישולמו ע"י חברות הביטוח סכום כסף (סכום ביטוח) שנקבע מראש למי שהוגדרו כמוטבים בפוליסה. כיסוי מסוג זה הינו מהעיקריים בנושא דאגה לחוסן הכלכלי של המבוטח ובני משפחתו ומציג בצורה חדה וברורה את ערכו הכלכלי של המבוטח ביחס לצרכים ולהתחייבות הכספיות במקרה של חלילה מוות, לדוגמא: החזר חוב משכנתא, החזר חובות של הלוואות אחרות, סכום כסף לצורך חיסכון ודאגה לביטחון עתיד הילדים. בעת עריכת ביטוח מסוג זה יילקחו בחשבון מספר פרמטרים עיקריים כדוגמת: גיל כניסה -הצטרפות, מצב בריאותי עדכני, עיסוק וכו'.
ביטוח למקרה נכות מתאונה: כיסוי ביטוח למקרה נכות- צמיתה מלאה או חלקית כתוצאה מחלילה תאונה המעניק הגנה כספית לפייה ישולמו ע"י חברות הביטוח סכום כסף (סכום ביטוח) בהתאם לסכומי הביטוח שנרכשו בפוליסה ובהתאם לטבלת שיעורי התשלום לאיבר שנפגע. כיסוי מסוג זה הינו מהעיקריים בנושא דאגה לחוסן הכלכלי של המבוטח ובני משפחתו ומציג בצורה חדה וברורה את ערכו הכלכלי של המבוטח ביחס לצרכים ולהתחייבות הכספיות במקרה של חלילה נכות ואי יכולת לתפקד בצורה תקינה.

man standing iilustration

ביטוח אובדן כושר עבודה: כיסוי ביטוח במקרה אובדן כושר עבודה כתוצאה מחלילה מחלה או תאונה מעניק הגנה כספית לפייה ישולמו ע"י חברת הביטוח סכום כסף -סכום ביטוח בהתאם לתקרה המאושרת על פי חוק עד 75% הכנסה/ משכר ברוטו. כיסוי מסוג זה הינו מהעיקריים בנושא דאגה לחוסן הכלכלי של המבוטח ובני משפחתו ומציג בצורה חדה וברורה את ערכו הכלכלי של המבוטח ביחס לצרכים ולהתחייבות הכספיות במקרה של חלילה מחלה ואי יכולת להמשך ולתפקד בצורה תקינה.

ביטוח תאונות אישיות: כיסוי ביטוח המעניק פיצוי כספי במקרה תאונה בהתאם לטבלת שיעורי פיצוי מוגדרים מראש: פיצוי כספי במקרה של מוות או נכות מתאונה. פיצוי כספי במקרה של כוויות ושברים. כיסוי למקרה של אשפוז בבית חולים – בהשתתפות ימי המתנה. כיסוי ביטוח מסוג זה הינו מהעיקריים בנושא מקור מימון ודאגה לחוסן הכלכלי והבריאותי של המבוטח ובני משפחתו לאחר חלילה תאונה

 מלאו פרטים לקבלת הצעה משתלמת ואטרקטיבית
bottom of page